Day: September 6, 2022

ต่อใบอนุญาตทํางาน workpermit

เริ่มต้นขอเอกสาร “work permit” มีอะไรบ้าง  เริ่มต้นขอเอกสาร “work permit” มีอะไรบ้าง  

ในการทำงานในต่างประเทศนั้นเอกสารวีซ่า และ เอกสารขออนุญาตในการประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาตินั้น อนุญาตทํางาน workpermit นั้นมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้สามารถที่จะทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น และ ที่สำคัญนั้น ถ้าหากว่าเรานั้นจะทำงาน ในต่างประเทศนั้นเรื่องราวเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่เรานั้นควรที่จะรู้ไว้อย่างมากเพื่อที่จะสามารถที่จะทำงานในต่างประเทศได้แบบไม่มีปัญหา   ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่าธุรกิจ (Visa Non-B) คืออะไร แล้วต่างกันยังไง  ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจถึง เอกสาร Work Permit และ วีซาธุรกิจ Visa Non-B ออกจากกันก่อนโดยทั้ง